Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.


Wlz zorg aanvragen / Ondertekenen
in de wet Langdurige Zorg (Wlz)

Wlz zorg aanvragen voor een Wlz-indicatie mag in principe alleen worden ondertekend door de cliënt zelf. Als de cliënt niet goed kan overzien waar hij de aanvraag voor doet en wat de gevolgen hiervan zijn, mag hij de aanvraag niet zelf ondertekenen.

wlz zorg aanvragen

Daarnaast is het voor sommige cliënten fysiek onmogelijk om zelf een aanvraag te onderteken. Ook kan er sprake zijn van dementie waardoor een zorgvrager achterdochtig is en niet meewerkt aan zijn indicatie voor zorg.  In dat geval moet de aanvraag door een benoemde vertegenwoordiger worden getekend.


Benoemde vertegenwoordigers

Benoemde vertegenwoordigers zijn wettelijk vertegenwoordigers of gemachtigden in een levenstestament of volmacht zoals een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde. De Wet langdurige zorg kent alleen de benoemde vertegenwoordigers.

De Wlz kent alleen benoemde vertegenwoordigers. Daarin mogen niet-benoemde vertegenwoordigers geen Wlz-aanvraag ondertekenen. Niet-benoemde vertegenwoordigers zijn de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt. Of een ouder, kind, broer of zus.

 Tenzij ze gemachtigd zijn door de cliënt zelf, wanneer de cliënt dit nog kon overzien. Bijvoorbeeld met  een machtigingsformulier van het CIZ, daarna is wlz zorg aanvragen mogelijk. 


Wlz-zorg aanvragen

U kunt zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aanvragen bij het CIZ. Het CIZ toetst of u voldoet aan de voorwaarden. Voor mensen die niet goed kunnen overzien wat een aanvraag inhoudt, kan een wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag doen. U kunt de aanvraag ook zelf doen. De clientondersteuner van het Verpleeg Collectief helpt u met het doen van de aanvraag door in kaart te brengen waarbij u wel of geen hulp nodig heeft.

Zorg uit de Wlz vraagt u aan bij het CIZ. Een Wlz aanvraag betekent niet dat u opgenomen wordt in een zorginstelling. Met een Wlz indicatie kunt u particuliere zorg thuis inkopen. U moet de aanvraag zelf ondertekenen. zodat duidelijk is dat u uit vrije wil om een indicatiebesluit vraagt. Dit is wettelijk vastgesteld. Het is belangrijk dat u zelf achter de aanvraag staat omdat:
 

  • Een Wlz-indicatie in principe levenslang geldt. U kunt na toekenning van de indicatie niet 'terug' naar langdurige zorg via uw gemeente of zorgverzekeraar.
  • U een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg. 
  • U kunt ook iemand machtigen om namens u de aanvraag te doen. U moet dan het machtigingsformulier zelf ondertekenen.

 

Aanvraag voor een ander doen / Wlz zorg aanvragen

Wlz zorg aanvragen voor iemand die de gevolgen van een aanvraag niet goed overziet

Als iemand niet goed kan overzien waar hij een aanvraag voor doet en wat de gevolgen hiervan zijn, mag hij niet zelf een aanvraag doen voor de Wlz. De aanvraag moet worden gedaan door:

  • een wettelijk vertegenwoordiger (door de rechter aangewezen), of
  • een gemachtigde benoemd in een eerder opgesteld levenstestament of eerder opgestelde volmacht.

Als familielid mag u de aanvraag voor Wlz-zorg ondertekenen als:

  • u voor dezelfde opname ook een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging aanvraagt, of
  • als de cliënt al een besluit tot opname en verblijf (art. 21) of een rechterlijke machtiging heeft.

 

De Wet langdurige zorg is een financieringswet. De Wlz kent alleen de benoemde vertegenwoordigers (wettelijk vertegenwoordigers of gemachtigden in een levenstestament/volmacht). Dit is een verschil met de WGBO. Niet-benoemde vertegenwoordigers kunnen daarom geen Wlz-aanvraag ondertekenen, tenzij ze gemachtigd zijn door de cliënt zelf en in de hierboven beschreven uitzondering van een gecombineerde aanvraag.

Mantelzorg wordt niet meegewogen in de Wlz

Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend naar uw eigen beperkingen. Voor Wlz-zorg is het niet van belang of er mensen in uw omgeving zijn die hulp kunnen geven (mantelzorg). Ook de geschiktheid van de woning telt niet mee. Dit is anders dan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, waarbij wel naar beide factoren wordt gekeken.