Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

24 uurszorg thuis

PGB aanvragen / PersoonsGebonden Budget

PGB aanvragen; PersoonsGebondenBudget aanvragen. Thuis blijven wonen hoeveel zorg er ook nodig is thuis, is mogelijk. Deze thuiszorg kan verpleeghuis vervangend thuis worden verleend. Ter vergoeding van de te maken zorgkosten kan een indicatie voor zorg worden aangevraagd. Afhankelijk van de zorgzwaarte heeft u te maken met verschillende wetgeving.

Indien er 24 uur zorg, continue toezicht, nodig is spreekt met van Langdurige zorg en valt men onder de Wet langdurige zorg, Wlz. 24 uurszorg kan nodig zijn vanwege valgevaar, zorg die nodig is op van te voren niet planbare momenten ( denk aan toiletbezoek ) of een behoefte aan continue sturing en herstel van een normaal leefritme en structuur ( bijvoorbeeld bij dementie )

Om de regie in eigen hand te kunnen houden en zelf te bepalen hoe particuliere thuiszorg wordt verleend, door wie en op welke momenten is er de mogelijkheid om een PersoonsGebonden Budget aan te vragen, een PGB.

Veel clienten die een PGB aanvragen zijn niet op de hoogte van de lange termijn die verbonden is aan de PGB aanvraag. In onderstaande tabel staat een stappenplan PGB aanvragen weergegeven met een toevoeging van de wettelijke behandeltermijn per onderdeel. Per zorgwet zijn er anders geldende regels en voorwaarden. Een professional van het Verpleeg Collectief kan een inschatting doen naar de zorgzwaarte en zodoende advies geven over tot welke zorgwet u zich kunt richten.

 

Stappenplan voor de aanvraag van een PersoonsGebonden Budget / PGB aanvragen 

PGB aanvragen

 

Wet langdurige zorg / 24 uurszorg

De indicaties voor thuiszorg vergoed vanuit de Wlz verlopen via het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ). Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kan een aanvraag voor een Wlz indicatie aanvragen. Het CIZ is een onafhankelijke instelling die beoordeeld of de indicatie voor deze zorgvrager juist is. Het CIZ neemt contact op met de potentiele budgethouder en plant een afspraak in met de zorgvrager om de zorgvraag door te nemen. Het CIZ heeft hiervoor een maximale beslissingstermijn van 6 weken. Indien er vanwege drukte langer over deze beslissing wordt gedaan heeft men recht op een eerdere ingangsdatum van de indicatie. De maximale indicatietermijn van 6 weken wordt dan aangehouden. Voor de terminale zorg gelden andere beoordelingstermijnen gezien de aard van de zorg. Terminale zorg dient doorgaans snel ingezet te worden. In veel situaties wordt een reeds bestaande indicatie aangehouden, maar wordt het budget omgezet naar een Terminale zorgindicatie thuis. 
 

De datum van het indicatiebesluit is van belang aangezien het PGB vanaf die datum wordt berekend op jaarbasis. Een indicatiebesluit kan worden gesteld voor enkele jaren, het toegekende bedrag kan per kalanderjaar aan zorg worden besteed. De indicatie wordt dus evenredig berekend.


Als de aanvraag juist en compleet is, ontvangt u binnen vijf tot tien werkdagen de zogenaamde toekenningsbeschikking van het Zorgkantoor. In deze beschikking staat het bedrag dat u aan PGB ontvangt en welke rechten en plichten u heeft.

Nadat door de budgethouder of de gewaarborgde hulp de zorgovereenkomsten en - beschrijvingen zijn verzonden aan zorgkantoor en de Sociale VerzekeringsBank, SVB worden deze gecontroleerd. Het zorgkantoor controleert op de zorgafspraken die gemaakt zijn en of de maximale vergoedingen voor Wlz zorg niet worden overschreden.

De SVB controleert de zorgovereenkomst op wettelijke gronden en of de overeenkomst juist en volledig is ingevuld.

Indien alle termijnen van de eerste zorgvraag tot uitbetaling van de zorgverleners worden opgeteld kan het 3 maanden duren voordat dit proces rond is. Indien er grote drukte is SVB en zorgkantoor kunnen deze termijnen zelfs nog langer zijn. 
 

Zorgverzekeringswet ( Zvw ) 

De indicatie voor zorg via de zorgverzekeringswet verloopt via een onafhankelijk indicerend wijkverpleegkundige, niveau 6 ( HBO – V ). Voor een zorgvrager is het dus noodzaak om zelf op zoek te gaan naar een indicerend wijkverpleegkundige. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt samen met enkele zelfstandig indicerend wijkverpleegkundigen. Afhankelijk van hun beschikbare tijd is zodoende een afspraak in te plannen voor de indicatie van zorg. Nadat deel 1 het Verpleegkundige deel, deel 2 het Verzekerde deel en deel 3 het Budgetplan van de indicatie zijn ingediend kan men over gaan tot de beoordeling van deze indicatie. De zorgverzekeraar heeft de (zorg) plicht om tijdig te reageren op deze aanvraag. Indien de zorgverzekeraar in uw ogen niet tijdig reageert is het mogelijk voor de tussentijd Zorg In Natura aan te vragen. Persoonlijke Verzorging en Verpleging vergoed via de zorgverzekeraar is mogelijk in de vorm van een PGB. U kunt via de ZvW ook een PGB aanvragen. 

In het geval van spoedzorg dienen zowel het CIZ als de zorgverzekeraar binnen twee weken de indicatie af te geven. Van spoedzorg kan sprake zijn indien een zorgvrager in het ziekenhuis is opgenomen of indien er sprake is van een terminale situatie.