Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgprofiel

Om in aanmerking te komen voor langdurende verpleging en verzorging thuis heeft u een indicatie in een profiel voor zorg nodig. De indicatie geeft aan op welke thuiszorg u mag rekenen. Dit heet het zorgprofiel. Het profiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een profiel is opgebouwd uit de functies Persoonlijke Verzorging, Begeleiding Individueel en Verpleging. De zorgprofielen zijn standaard omschrijvingen, de mate waarin een zorgvrager per functie thuiszorg nodig heeft verschilt per persoon. Daarnaast kan een zorgbehoefte in een bepaalde zorgfunctie toenemen, maar ook afnemen. Zorgvragers blijven desondanks onder het geïndiceerde zorgprofiel vallen. Tenzij de gezondheidstoestand dermate is verbeterd of verslechterd. In zo’n geval kan er een herindicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Zorgprofiel

Langdurende zorg: 24/7 toezicht en zorg dichtbij

De Wlz is bedoeld voor thuiszorg aan kwetsbare ouderen of chronisch zieken die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat om senioren met een chronische ziekte of lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. Deze zorg kun u krijgen in een instelling, middels opname. 24 uurszorg thuis is mogelijk middels particuliere zorg thuis. Voordat u thuiszorg kunt regelen vanuit de Wlz moet u eerst een indicatie aanvragen.
 

Profiel is indicatie zorg.

Het CIZ beoordeelt de zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n profiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen. Het CIZ voert de indicaties voor langdurige zorg uit en neemt het besluit over welk zorgprofiel bij de zorgvraag past. Het CIZ is een van de zorg onafhankelijke overheidsinstelling. Profielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen / chronisch zieken zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV. De Wlz onderscheidt de volgende zorgprofielen:

ZZP4 / Zorgprofiel VV04 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

ZZP5 / Zorgprofiel VV05 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

ZZP6 / Zorgprofiel VV06 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

ZZP7 / Zorgprofiel VV07 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding

ZZP8 / Zorgprofiel VV08 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging

ZZP9B / Zorgprofiel VV09B Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Palliatieve / Terminale zorg thuis ( voorheen Zorgzwaartepakket VV10 )


Terminale Zorg thuis

Palliatieve terminale zorg is zowel thuis of in een zorginstelling mogelijk. 24 uurszorg thuis wordt geboden in de terminale fase van het leven.  Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de situatie.

Indien er al een Wlz indicatie is blijft deze gehandhaafd, maar wordt het budget wel verhoogd naar een maximale toelage.

Indien er nog geen indicatie is voor thuiszorg in de terminale levensfase, wordt deze gesteld door de Wijkverpleegkundige. De terminale zorg thuis valt dan onder de ZorgverzekeringsWet. (ZvW)