Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is begeleiding individueel ?

Wat is begeleiding individueel ? Wat is begeleiding individueel ?

Zorgbeschrijving maken 

Zorgbeschrijving maken; Budgethouders die een Wet langdurige zorg ( Wlz ) indicatie in PGB - vorm hebben ( 24 uursindicatie/ verblijfsindicatie) wordt gevraagd om per zorgverlener/ per zorgaanbieder een beschrijving van de zorg op te sturen.

Het zorgkantoor heeft de taak om te beoordelen of thuiszorg rechtmatig wordt ingekocht via het PersoonsGebonden Budget (PGB). Rechtmatig betekent hierin of de particuiere thuiszorg valt onder de Wet Langdurige Zorg ( Wlz )

Een beschrijving van de zorg is niet hetzelfde als een zorgplan. Een zorgplan wordt gebruikt door erkende zorgverleners daarin staan doelstellingen geformuleerd en de wijze waarop die doelstellingen zouden kunnen worden behaald en de evaluatiemomenten. Bij het Verpleeg Collectief Particuliere thuiszorg vindt eens per maand een zorgplanbespreking plaats.
De zorgbeschrijving moet worden opgestuurd naar het zorgkantoor samen met de Modelzorgovereenkomst. 

Een zorgbeschrijving maken,  is een beschrijving opstellen van de activiteiten die plaats vinden door de zorgverlener en worden betaald met het PGB. Wanneer meerdere zorgverleners allemaal dezelfde thuiszorg verlenen, kunt u per zorgverlener een formulier zorgbeschrijving invullen. Alleen de persoonsgegevens van de hulpverlener/ zorgaanbieder/ organisatie zijn verschillend.  

Elk zorgzwaartepakket / zorgprofiel Verzorging en Verpleging bestaat uit 3 zorgfuncties, Begeleiding Individueel, Verpleging en Persoonlijke Verzorging. Denk bij het omschrijven van de taken van de zorgverlener aan de functies van het zorgprofiel zoals beschreven in de Wlz

Wat is begeleiding individueel ? 

Begeleiding Individueel (BEG IND)

Individuele Begeleiding vindt plaats in een 1 op 1 situatie in de eigen leefomgeving, anders dan Begeleiding Groep dat plaatsvindt in groepsverband buitenshuis. Individuele Begeleiding wordt vaak verleend indien er sprake is van een dementieel beeld als bij de Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie of Fronto – Temporale Dementie( FTD). Dementie is de verzamelnaam voor veel verschillende soort dementie.

Wat is begeleiding individueel ? 

Onder Begeleiding Individueel wordt onder andere verstaan

Herstellen van structuur in de dagelijkse routine.
Dag - en , nachtritme bewaken / herstellen. 
Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.
Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek.
Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
Verzorgen en strijken van de was.
Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen.
Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc.
Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden. 
Zorgplan wordt opgesteld, gericht op de zorg voor elke specifieke cliënt.

 

Persoonlijke Verzorging (PV)

Onder persoonlijke verzorging vallen alle handelingen van de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Het kan zijn dat iemand tijdelijk hulp nodig heeft bij de verzorging vanwege een ziekenhuis opname, een val of een delier. Persoonlijke verzorging kan ook nodig zijn vanwege ouderdomsklachten en slijtage, deze zorgbehoefte is vaak langdurig. Wanneer de zorg langdurig nodig is valt de te verlenen zorg onder de Wlz. Ook indien er sprake is van dementie kan persoonlijke verzorging verleend worden. Doordat mensen die lijden aan dementie moeite kunnen hebben met het uitvoeren van handelingen (apraxie) of door een zeer slecht korte termijn geheugen niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen. Daarnaast kan een chronische ziekte als Als, de ziekte van Parkinson of een andere somatische aandoening ervoor zorgen dat de zelfzorg tekort schiet. Bij het zorgbeschrijving maken moeten de taken van de zorgverlener zo goed mogelijk worden omschreven passend bij de omschrijvingen zoals vernoemd in de Wlz. 

Onder Persoonlijke Verzorging wordt verstaan

Hulp bij de persoonlijke verzorging.
Hulp bij wassen, douchen en aankleden.
Assisteren bij de toiletgang, het opstaan en het naar bed gaan.
Verzorgen van handen, nagels, haren en huid.
Ondersteuning bij het eten en drinken, toedienen van sondevoeding.
Aanreiken of toedienen van medicatie.
De zorgverleners kunnen ook bijdragen aan het welbevinden van ouderen.


Verpleging

De derde functie binnen het zorgprofiel / zorgzwaartepakket van de Wet langdurige zorg is Verpleging.

Verpleging in de Wlz omvat verpleegkundige zorg. Het gaat daarbij in de Wlz vooral om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen van het uitvoeren van verpleegkundige handelingen door de verzekerde zelf of zijn mantelzorger.

Onder verpleging wordt verstaan

Hulp bij pijnbestrijding, toediening van pijnmedicatie.
Hanteren van een morfinepomp. 
Controleren van lichaamsfuncties
Wondverzorging
Stomaverzorging.
Ondersteuning bij uitscheiding, katheter zorg, blaasspoelen etc.
Vocht- en voeding toediening.
Medicatietoediening.
Toedienen van zuurstof
Contact onderhouden met apotheek, huisarts of specialist.
Zorgen voor voldoende en de juiste hulpmiddelen / medicatie 

 

Het zorgkantoor vraagt aan een budgethouder van een PersoonsGebonden Budget  en laat een zorgbeschrijving maken. De vraag is met name wat is Begeleiding Individueel? Deze zorgbeschrijving maken moet worden opgesteld per individuele zorgverlener.

In sommige gevallen, (dit wijkt af per zorgkantoor) volstaat een door budgethouder en zorgverlener ondertekend zorgplan. Hierin beschrijft de budgethouder / gewaarborgde hulp waarom er zorg nodig is. Daarnaast beschrijft u wat de zorgaanbieder doet en wanneer u de zorg nodig heeft.

Daarnaast wordt verzocht aan te geven wanneer de zorgverlener langskomt en hoe vaak. Ook moet het doel van de verleende zorg worden omschreven. Dat kan stabilisatie of verbetering van de huidige situatie zijn.

Tot slot moet de zorgbeschrijving worden ondertekend door de gewaarborgde hulp (bij Zorgzwaartepakket / Zorgprofiel VV05 en hoger). Dit kan een door de budgethouder zelf aangewezen persoon zijn of een mentor, bewindvoerder of curator; een wettelijk vertegenwoordiger. Bekijk per regio tot welk zorgkantoor u zich moet richten.

De zorgkantoren hanteren afwijkende formulieren voor de zorgbeschrijving. Deze zijn te downloaden vanaf de site van het betreffende zorgkantoor.