Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Hoe vraag je Terminale zorg thuis aan? 

Zorg in de laatste levensfase noemt men Terminale zorg thuis of palliatief terminale zorg (PTZ). De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van iemands leven en om de naasten te ondersteunen. De Terminale zorg thuis is gericht op een zo comfortabel mogelijk leven waarbij behandeling niet meer mogelijk is. Vaak is er al veel voorafgegaan aan deze zorg. Er zijn vaak al meerdere ziekenhuis opnames geweest en verschillende behandelingen. Indien de behandelaar arts of specialist aangeeft dat behandeling in het ziekenhuis niet meer mogelijk is gaan mensen vaak naar huis om hun laatste tijd met dierbaren door te brengen. Het kan ook zijn dat iemand op hoge leeftijd is en ervoor kiest om geen behandeling meer te willen ondergaan. 

Men krijgt palliatief terminale zorg als een behandelend arts verwacht dat iemand niet langer dan drie maanden te leven heeft. De palliatieve zorg blijft beschikbaar totdat iemand overlijdt. Ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Een indicatie voor Palliatief terminale zorg indicatie blijft 1 jaar geldig. Indien de Terminale zorg thuis langer duurt dan 3 maanden kan deze worden verlengd.

Terminale zorg thuis

Wat houdt palliatief terminale zorg in?

 

DeTerminale zorg thuis bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Verzorging en verpleging;
  • Behandelen van pijn en andere klachten;
  • Toezicht op de gezondheid;
  • Hulp en begeleiding bij het oplossen van psychische en sociale problemen;
  • Aandacht voor welzijn, zingeving en spiritualiteit;
  • Ondersteuning bij het afronden van uw leven en bij het afscheid nemen.
  • Hulp aan en verstrekken van informatie aan naaste familie en vrienden. een naaste.

 

Waar kan men deze zorg verleend krijgen?

Men kan zelf kiezen waar deTerminale zorg plaatsvindt. Dit kan bij iemand thuis zijn, in een hospice of in een zorginstelling. Thuis betekent hierbij in uw eigen huis. Wensen en behoeften zijn hierbij het belangrijkst. U kunt daarom zeggen waar u het liefst de zorg wilt krijgen. De reguliere wijkzorg biedt een maximaal aantal zorgmomenten per dag, 's nachts komt er dan een ander zorgteam voor de nacht. Bij particuliere zorg thuis in de laatste levensfase gaat het wel vaak om 24 uurszorg. 24 uurszorg betekent dat er continue een gediplomeerd zorgverlener aanwezig is in huis. Deze zorgverlener biedt de nodige verzorging maar begeleidt de zorg zorgvrager en diens familie ook in de laatste levensfase. 

 

Hoe wordt de Terminale zorg thuis betaald?

Men krijgt palliatief terminale zorg (gedeeltelijk) vergoed via de zorgverzekering of via de indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft ontvangen.

Heeft u al een indicatie voor Wlz-zorg, doordat u thuis al particuliere zorg ontvangt? Dan regelt u de zorg via de indicatie voor WLZ zorg.
Heeft u geen indicatie voor Wlz-zorg? Dan regelt u de zorg vanuit uw zorgverzekering. Een wijkverpleegkundige kan de Palliatief Terminale Zorg (PTZ) indiceren indien er een terminaal verklaring is van een huis (arts).

Ziekenhuiszorg wordt altijd vergoed via uw zorgverzekering.

 

Eigen bijdrage

Als u een indicatie voor Wlz-zorg heeft, dan betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage.

Voor zorg via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage. Een hospice kan wel een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld eten en drinken.

 

Indicatie Palliatief terminale zorg / 24 uurs particuliere zorg Terminale zorg thuis schematisch weergegeven: 

Terminale zorg thuis

Verpleeghuis vervangende 24 uurszorg thuis

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg verleent verpleeghuis vervangende Terminale zorg thuis. U hoeft met de inzet van 24 uurs zorg thuis niet meer te verhuizen naar een verpleeginstelling, hoeveel zorg er ook nodig mocht zijn. Met de 24-uurs zorg thuis van Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg kunt ervoor zorgen dat u thuis al de verzorging en verpleging krijgt die u of uw partner nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden.

Vaste zorgverleners , kleine zorgteams

Er wordt in de 24 uurs Terminale zorg thuis gewerkt met een vast zorgteam van professionele zorgverleners, verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6. Hierdoor heeft u niet steeds wisselende zorgverleners in huis, maar wordt de zorg verleend door een vast zorgteam. Indien er vervanging van een zorgverlener nodig is door plotselinge uitval als ziekte zal deze zorgverlener worden vervangen door een ander lid van het vaste zorgteam. De zorgverleners wisselen elkaar op vaste tijden af.

Bij 24-uurs zorg thuis bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis alle verpleging en verzorging die de cliënt nodig heeft. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg werkt met een klein, vast zorgteam per cliënt.

 

Persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en welzijn.

Het zorgteam verleent Persoonlijke Verzorging en Verpleging, maar zorgt daarnaast ook voor afspraken met specialist of huisarts. Zij alarmeert familie of huisarts indien er signalen zijn dat de gezondheid achteruitgaat. De dagindeling wordt opgezet in samenwerking met de cliënt zelf of diens familie indien dit met de cliënt zelf niet meer mogelijk is. Daarnaast zijn onze zorgverleners bevoegd en bekwaam in het verlenen verpleegkundige zorg als : wond – en stomazorg, palliatieve zorg en wordt medicatie zo nodig verstrekt.

Naast verplegende en verzorgende taken verleent de zorgverlener ook hand – en spandiensten. Dit houdt in dat er (samen met de cliënt) boodschappen worden gedaan, de maaltijd wordt bereid, de was wordt verzorgd en de ruimte om de cliënt heen schoon wordt gehouden.

 

24 uurs continue Terminale zorg thuis 

24-uurs zorg wordt vaak ingezet indien er sprake is van onrust en het verlies van structuur of zelfzorg. Dit kan voorkomen indien de cliënt lijdt aan dementie als de ziekte van Alzheimer. Ook een lichamelijke oorzaak waardoor een cliënt zorgbehoevend is op niet planbare momenten kan ervoor zorgen dat er continue een zorgverlener in de directe nabijheid moet verkeren.

Daarnaast kiezen veel cliënten ervoor na ziekenhuis opname thuis te revalideren of indien behandeling niet meer mogelijk is, thuis te sterven.