Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

WMO verschillen per gemeente 

Dementiezorg thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO )

Mensen die thuiswonen met dementie of samenwonen met een partner die lijdt aan dementie kunnen gebruik maken van Individuele Begeleiding. Vanuit de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er een  vergoeding mogelijk door deze Begeleiding Individueel. Deze zorg mag worden verleend door een instelling ( extramuraal ) , via een zzp’er in de zorg ( zorgprofessional ) of door een bekende ( ter ondersteuning van bijvoorbeeld een partner )

Onder begeleiding individueel worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. (Bron: Zorginstituut Nederland )

Naast Begeleiding Individueel kan er ook Kortdurend Verblijf (KV) worden vergoed vanuit de WMO.

Begeleiding Individueel (afgekort BEG IND vindt plaats in een 1 op 1 situatie in de eigen leefomgeving, anders dan Begeleiding Groep dat plaatsvindt in groepsverband buitenshuis. Individuele Begeleiding wordt vaak verleend indien er sprake is van een dementieel beeld als bij de Ziekte van Alzheimervasculaire dementie of Fronto – Temporale Dementie( FTD). Dementie is de verzamelnaam voor veel verschillende soort dementie.

WMO verschillen per gemeente

Onder Begeleiding Individueel wordt onder andere verstaan

Herstellen van structuur in de dagelijkse routine.
Dag - en , nachtritme bewaken / herstellen. 
Vergezellen bij een bezoek aan de huisarts, specialist e.d.
Boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.
Vergezellen bij een wandeling, naar vrienden of bij familiebezoek.
Het ontlasten van de mantelzorger ( partner, kind of buur )
Verzorgen en strijken van de was.
Hygiënisch houden van de ruimte om de cliënt heen.
Bestellen van hulpmiddelen, medicijnen etc.
Contact onderhouden met huisarts, apotheek.
Begeleiding van en het bieden van toezicht op dementerenden. 
Zorgplan wordt opgesteld, gericht op de zorg voor elke specifieke cliënt.


Vormen van Begeleiding Individueel 

Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de verzekerde in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een persoon die aan een rolstoel gebonden is.
Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden. Het verschil met behandeling is dat er geen sprake is van een programmatische benadering om een specifiek doel te bereiken, maar van een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden of ingeslepen door herhaling.

Toezicht en interventie

Toezicht houdt in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie. De mate en vorm waarin het toezicht plaatsvindt, hangt af van de situatie van de cliënt. Het kan gaan om permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden.

Meestal wordt Begeleiding Individueel ingezet om de mantelzorger te ontlasten die continue, 24 uur per dag, voor een langdurig zieke partner zorgt.

 

Wat is kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf vindt plaats in een zorginstelling en is voor korte duur. KV is mogelijk voor mensen die thuis worden verzorgd door een mantelzorger en niet alleen thuis kunnen zijn. De persoon heeft 24 uur per dag toezicht en/of zorg nodig. De mantelzorger heeft deze zorg voor een partner 24 uur per dag soms zonder een pauze te kunnen nemen. Bij het kortdurend verblijf logeert iemand maximaal 72 uur per week in een instelling waardoor de mantelzorger even wordt ontlast.

WMO verschillen per gemeente 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per gemeente 

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit. Keurt de gemeente je aanvraag voor een pgb via de Wmo of Jeugdwet goed? Dan krijg je een toekenningsbeschikking. Daarin staat hoe hoog je budget is.

De hoogte van het budget is voor elke budgethouder anders. Dat budget hangt af van:

  • het aantal uur zorg dat je nodig hebt;
  • de tarieven die de gemeente maximaal vergoedt.

Sommige gemeenten hebben vaste budgetten met vaste tarieven. Dan krijg je bijvoorbeeld een pgb voor ‘persoonlijke begeleiding zwaar’ of ‘huishoudelijke hulp licht’.

Tarieven

Gemeenten bepalen zelf de maximum tarieven per uur en per dagdeel. Daardoor verschillen de tarieven per gemeente. Het Verpleeg Collectief heeft de tarieven voor Begeleiding Individueel in Zeist vergeleken met de tarieven in Utrecht.

Gemeente Zeist Zorg in Natura / Instellingtarief PGB informeel ( niet gediplomeerd )  ZZP zorgverlener gediplomeerd
Begeleiding individueel basis per uur 60,6 22,98 45,45
Begeleiding individueel specialistisch per uur 72 22,98 54
Kortdurend verblijf per dag 183,62 91,81 137,72
       
Gemeente Utrecht       
Begeleiding Individueel  71,14 21,26 59,88
Kortdurend verblijf per dag 182,75 31,89 151,68


WMO verschillen per gemeente 

Gemeenten bepalen zelf aan welke voorwaarden een formele zorgverlener moet voldoen.

Vraag bij de gemeente na wat je jouw zorgverleners maximaal mag betalen. Vaak kun je de tarieven ook terugvinden op de website van de betreffende gemeente.

UIt het onderzoek blijkt dat de Gemeente Zeist onderscheid maakt tussen basis en specialistische Begeleiding Individueel terwijl de Gemeente Utrecht een vorm heeft van Begeleiding Individueel. Het grootste verschil is waar te nemen in het tarief voor de zzp zorgverlener. De Gemeente Zeist vergoed € 45,45 per uur ( basis ) en € 54 per uur ( specialistisch ) , de Gemeente Utrecht vergoed € 59,88 per uur. Een verschil van 5,88 en 14,43 per uur. Met een indicatie van 24 uur per week aan Individuele Begeleiding kan dat oplopen van € 141,12 tot € 346,32 per week verschil wat door de Gemeente Zeist minder vergoed wordt. 

Bij Kortdurend Verblijf voor informele zorgverleners is het juist de Gemeente Zeist die meer vergoed dan de Gemeente in Utrecht. In Zeist wordt per dag een vergoeding verstrekt van € 91,81 tegenover een tarief in Utrecht van € 21,26. 

Bron gegevens : Gemeente Utrecht en Gemeente Zeist