Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Starten als zzp er in de zorg

Starten als zzp'er in de zorg ; Dan is werken via het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg als ZZP'er in de particuliere thuiszorg iets voor jou.
 

 

Voordelen als zzp er in de zorg


  • Het indelen van jouw eigen tijd.
  • Het verlenen van voor jou geschikte zorg
  • Het zelf bepalen van jouw vrije tijd.
  • Je werkt onder eigen verantwoordelijkheid; je bent eigen baas
  • Voldoende tijd en aandacht voor de client
  • Naast lichamelijke verzorging draag je bij aan het verhogen van welzijn van de client

 

Starten als zzp er in de zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om aan te slag te gaan als zzp'er in de zorg dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder worden de 10 belangrijkste voorwaarden opgesomd waaraan je dient te voldoen. 

1. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel 

Wanneer je het besluit neemt om te starten als zzp er in de zorg te worden in de particuliere thuiszorg, begin je met het inschrijven van jouw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving bij de KvK is verplicht voor alle zelfstandige ondernemers, dus ook voor een ZZP'er in de particuliere thuiszorg.

Bedrijfsnaam
Als zzp’er in de zorg start je een eenmanszaak, voor deze onderneming bedenk je een bedrijfsnaam. Dit kan jouw eigen naam zijn, maar kan ook gerelateerd zijn aan wat je gaat doen. Het handelsregister van de KvK is openbaar en te raadplegen via internet, jouw gegevens dus ook. Maak de naam niet onnodig ingewikkeld en besef je ook dat deze naam op jouw facturen en correspondentie komt te staan. Een grappige naam is leuk, maar je wil ook serieus overkomen, dus denk daar goed over na.

SBI-Code
Denk ook na over jouw bedrijfsomschrijving. Hierin beschrijf je wat voor werk je gaat doen als zzp er in de zorg. Als je jouw bedrijf komt inschrijven bij de KvK bepaalt de KvK-medewerker samen met jou een passende SBI Code, Standaard Bedrijfs Indeling.  Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een onderneming is. Deze code gebruiken overheidsinstanties, brancheorganisaties, pensioenfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Het is mogelijk om meerdere activiteiten te ondernemen. Ook is het wijzigen van jouw SBI – code op een later tijdstip nog mogelijk. Een veelgebruikte SBI-code in de thuiszorg is SBI-code 88101. De gegevens van jouw onderneming worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

De inschrijving bij de KvK kost € 75,-. Uiteraard zijn deze kosten aftrekbaar van de Inkomstenbelasting als ondernemer.


2. Inschrijven in het BIG register 

BIG staat voor 'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'. Ben jij apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige en wil je jouw beroep uitvoeren als zelfstandig ondernemer of in loondienst?

Houd er rekening mee dat je je om de vijf jaar zult moeten herregistreren, waarbij je moet aantonen dat je nog steeds voldoet aan een werkervarings- of scholingseis. Het BIG – register is openbaar en te vinden op internet www.bigregister.nl

Als zorgverlener niveau 2 of 3 heb je deze verplichting niet. 
 

3. Meld je aan bij het Zorgaanbiedersportaal:  de Wet Toetreding Zorgaanbieders WTZa (2022)

Het kan zijn dat jij al bekend bent bij het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza) en je de inschrijving niet nogmaals hoeft te doen. Ben je namelijk voor 2022 al gestart als zzp’er in de zorg, dan zijn de van jou bekende gegevens overgenomen in het register. Zoek jezelf daarom eerst online op in het Zorgaanbiedersportaal om te controleren of je al bekend bent bij de Inspectie. 

Voor de meeste nieuwe ondernemingen is het belangrijk om te voldoen aan de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) die per 1 januari 2022 van kracht is. Als zzp’er in de zorg houdt dat in dat je een meldplicht hebt. Kijk dit eerst goed na vóór je een AGB-code aanvraagt voor je onderneming. Het voldoen aan de WTZa middels de aanmelding is verplicht. 

Meldt je eerst aan bij het Zorgaanbiederportaal; zonder deze aanmelding krijg je geen AGB code!

Sta je nog niet in het Zorgaanbiedersportaal, dan kun je jezelf inschrijven in het Landelijk Register Zorgaanbieders (Lrza).

Hier kun je jezelf opzoeken in het Zorgaanbiedersportaal.

De inschrijving in het Zorgaanbiedersportaal kun je enkel doen wanneer je een eHerkenning hebt, die ervoor zorgt dat jij als ondernemer op een veilige manier gebruik kunt maken van deze dienstverlening. Het is een soort zakelijke DigiD


4. Vraag een AGB Code aan 

De AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners. De code is nodig bij declaraties van geboden zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar.
Het AGB code register is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering: de AGB-code. Met de AGB-code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Het AGB code register is openbaar en kan door iedereen online geraadpleegd worden. Een AGB code aanvragen kan bij Vektis, het register is hier ook te raadplegen. 

De AGB code is een persoonlijke code of een code van jouw onderneming om je mee te identificeren. Indien je rechtstreeks zorg verleent die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, Zorg in Natura ( ZIN ) ben je verplicht om te declareren met een AGB code. Om in te kunnen loggen op het declaratiesysteem van zorgverzekeraars heb je een AGB code nodig. Zo'n Algemene Gegevens Beheer code is als check vooraf bedoeld óf jij digitaal je rekening mag sturen. Een AGB code is altijd 8 cijfers lang. Er zijn verschillende AGB codes voor verschillende professies in de zorg. 

De AGB-code is een uniek codenummer van Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de WMG sinds 1 januari 2016 verplicht voor alle formele zorgverleners. In alle administratieve processen binnen de zorg wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgvragers. Vektis beheert het AGB-register.

 

Hoe vraag je een AGB code aan? 

De AGB code is nodig voor zorg verleend vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW), maar ook voor zorg verleend vanuit de Wet langdurige zorg ( Wlz) . Een AGB code is enkel verplicht voor formele zorgaanbieders. Indien je staat aangemerkt als formele zorgverlener kun je ook een formeel uuratief rekenen. Dit formele zorgtarief is hoger dan het informele zorgtarief. 

De code aanvragen is kosteloos en kan via de volgende link: AGB - code. Je vult online een formulier in, dat je als eigenaar kunt ondertekenen en verzenden.
Een correcte registratie in AGB is van belang voor een snelle afhandeling van de declaraties bij de zorgverzekeraars.


Welke AGB Code heb je nodig?

Er zijn twee typen AGB codes.

  1. Een AGB code op naam van jou als zorgverlener. Dit is een 8-cijferige code die start met '91'; Hiervoor dien je minimaal niveau 4 verpleegkundige te hebben behaald. Een registratie in het BIG register is hiervoor verplicht.
  2. Een AGB code op naam van de organisatie  Dit is een 8-cijferige code die start met '41'.

Het komt voor dat zzp'ers in de zorg zowel een AGB code hebben voor zichzelf als zorgverlener (91-code), als een AGB code op naam van hun onderneming (41-code).

 

5. Vraag een Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG ) aan bij de Gemeente 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg vult de VOG aanvraag voor je in, vervolgens kun je hiermee naar jouw eigen gemeente.

Werken in de particuliere thuiszorg als ZZP'er in de particuliere thuiszorg betekent werken met een kwetsbare groep mensen. Daarom vraagt het Verpleeg Collectief om een VOG die niet ouder is dan 6 maanden.

 

6. Sluit je aan bij een klachtencommissie met klachtenfunctionaris 

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’ Er zijn verschillende aanbieders en verschillende pakketten waaruit je kunt kiezen als zzp er in de zorg. Deze kun je vinden op google of vraag aan het Verpleeg Collectief naar hun ervaring omtrent de verschillende aanbieders.  


7. Ga goed verzekerd van start 

Sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde als ZZP'er in de particuliere thuiszorg voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch beroep, handelen (waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan) dat tot medisch paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch werkterrein behoort en uit het verplegen en verzorgen van patiënten.
 

8. Leg een gedegen administratie aan of geef dit uit handen aan een administrateur.

Dit houdt in dat je zelf  eens per maand nota’s aan de cliënten maakt en je jouw bruto omzet van die maand zelf op jouw rekening gestort krijgt. Hierover draag je zelf inkomstenbelasting af. In principe en in eerste instantie ben je als zelfstandig ondernemer zelf verantwoordelijk tot het innen van de factuur die je aan jouw cliënten verzendt. Sterker nog: een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aangezien te worden als zelfstandig ondernemer is het lopen van ondernemersrisico.

Om als zelfstandig ondernemer te worden aangemerkt door de belastingdienst is het aan te raden meerdere adressen per jaar te hebben en minimaal 1250 uur te werken op jaarbasis. In deze uren mogen 225 uren vergader- en reistijd zitten.

Het Verpleeg Collectief verzorgt elk jaar een jaaroverzicht met jouw gewerkte uren, gedeclareerde uren en gemaakte kosten. Mocht je zelf geen zin of tijd hebben in het voeren van de administratie neem dan een administrateur in de arm. In veel gevallen betaalt deze administrateur zichzelf terug en het kan je veel werk uit handen nemen, want het liefst verleen jij natuurlijk zorg aan mensen!


9. Werk met een zorgdossier / zorgleefplan 

Het Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg zorgt ervoor dat er een zorgdossier aanwezig is op alle adressen voordat de zorg aanvangt. Hierin zit het zorgplan dat maandelijks wordt besproken en zo nodig bijgewerkt. Het zorgplan wordt opgesteld door het vaste zorgteam volgens de methode van M.Gordon, en voorziet in zorgdoelen en te ondernemen verpleegkundige acties / handelingen.

De te verlenen zorg zal in nauw overleg geschieden met de cliënt of diens vertegenwoordiger, de huisarts, de behandelend specialist en andere hulpverleningsinstanties.

Starten als zzp er in de zorg
 


10.Gedraag je als ondernemer

Winst maken
Zelfstandigen die een zeer kleine winst maken of structureel verlies lijden worden niet gezien als ondernemer, tenzij je aannemelijk kunt maken dat je in de toekomst wel winst gaat maken. (Bij het starten van een bedrijf kan dat laatste van toepassing zijn, je maakt bij de start nog geen winst maar winst maken is wel de doelstelling.)

 

Zelfstandigheid
Of je zelfstandig jouw werkzaamheden kunt uitvoeren is een belangrijk gegeven. Als anderen bepalen hoe je jouw werk moet gaan doen wordt je niet gezien als zelfstandig ondernemer. (Voorbeeld: wanneer jouw opdrachtgever bepaalt dat je werk gaat doen dat in hetzelfde bedrijf ook in loondienst gebeurt, is de kans groot dat je niet gezien wordt als ondernemer.)
Je bepaalt ook zelf wanneer en bij wie je werkt. Daarnaast regel jij jouw eigen vervanging als je langere tijd met vakantie gaat of plotseling ziek wordt of om een andere reden uitvalt.

 

Aantal uren dat je aan jouw bedrijf besteedt
Als je slechts weinig tijd in jouw bedrijf steekt is dat vaak geen geldig ondernemerscriterium. Ook als je wel veel tijd besteedt aan jouw bedrijf maar daarmee vrijwel geen winst maakt is er meestal geen sprake van een onderneming. Het gangbare urenaantal om gezien te worden als ondernemer begint eigenlijk bij 700 uur of meer per jaar. Veel aftrekposten zijn gekoppeld aan een hard urencriterium van minimaal 1225 uur per jaar.  Overigens zijn dit niet alleen de declarabele uren, maar ook de uren voor administratie, acquisitie, scholing en reistijd tellen mee.

 

Investeren
Het feit dat je investeert in jouw bedrijf is een criterium. Voor zzp’ers in de zorg ligt dat wat gemakkelijker, veelal heeft een zzp er in de zorg geen grote investering nodig voor het bedrijf. Het feit dat je investeert in jouw bedrijf / jezelf wijst er volgens de Belastingdienst op dat je ondernemer bent. Investeren in jezelf doe je door het bijhouden van jouw zorginhoudelijke kennis, maar ook door te investeren in aanvullende vaardigen als het bouwen van een eigen website of het voeren van een goede administratie.

 

Opdrachtgevers
Als je meerdere opdrachtgevers heeft maakt dat het aannemelijker dat je ondernemer bent. Meerdere opdrachtgevers verminderen het risico dat je volledig afhankelijk bent van slechts één opdrachtgever. Als deze ene opdrachtgever ook nog eens jouw ex-werkgever is dan zal de Belastingdienst al snel tot de conclusie komen dat er sprake is van een verkapt loondienstverband.

 

Ondernemersrisico
Als je ondernemersrisico loopt telt dat zwaarwegend mee in de beoordeling. Een klant die niet op tijd betaalt, daar ga je zelf achteraan. Enkele risico’s zijn: afhankelijkheid van vraag en aanbod van jouw dienst, klanten die niet betalen of het door u geïnvesteerde geld in jouw bedrijf dat verloren kan gaan.

 

Aansprakelijkheid
In aansluiting op ondernemersrisico is ook aansprakelijkheid een belangrijk punt. Ben je aansprakelijk voor hetgeen je levert of diensten die je verricht.

 

Presentatie
Of je ondernemer bent hangt voor een deel ook af van jouw eigen presentatie. De manier waarop je je opstelt is daarin bepalend. Je kunt je presenteren door bijvoorbeeld een visitekaartje te hebben, een website en reclame te maken. Ook praat je over omzet en heb je het niet over jouw salaris. Je maakt namelijk omzet met jouw onderneming, wat er overblijft van jouw omzet is afhankelijk uiteraard van wat jouw onkosten zijn en de belasting die je betaalt.

 

Al deze factoren tezamen zorgen ervoor dat jij onderneemt en niet in loondienst werkt.