Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Respijtzorg

Zorgen voor een partner, naaste of ouder is iets dat veel mensen op zich nemen. Vaak komt dit onverwacht. Plotseling zorgen voor een naaste kan veel vergen van een mantelzorger. Voorzal als deze zorg voor langere tijd nodig blijft. Mantelzorg is vaak moeilijk te combineren met eigen werk of een eigen gezin. Oudere partners hebben soms zelf ook hulp en ondersteuning nodig. In ieder geval is een goede nachtrust noodzakelijk.  Als mantelzorger kun je hierdoor overbelast  raken. Om dit te voorkomen is er ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg. Respijtzorg is vervangende zorg die mantelzorgers ontlast, die hen in staat stelt om even er tussenuit te kunnen en op adem te komen. Zodat zij de zorg voor hun naaste vol kunnen blijven houden. Deze respijtzorg kan van tijdelijke aard zijn bijvoorbeeld wanneer een partner terugkomt van een ziekenhuisopname. Deze particuliere thuiszorg kan ook langdurig en op vaste tijden en dagen nodig zijn. 

De zorg kan overgenomen worden door professionele zorgverleners.  De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook in een verzorgingstehuis. Thuis kan de zorg bestaan uit toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Vervangende mantelzorg thuis kan ingezet worden vanaf 4 aaneengesloten uren tot een 24 uurszorg thuis

Respijtzorg

Respijtzorg ; thuiszorg inschakelen

Als u bij de mantelzorg hulp nodig heeft, kunt u een vrijwilliger of betaalde zorgverlener inschakelen. Er zijn verschillende soorten respijtzorg. 

 

Financiering Respijtzorg

Dagopvang kan per dag worden georganiseerd. Een partner wordt dan doorgaans 's morgens opgehaald en 's avonds weer thuisgebracht. Dagopvang kan ingezet worden indien iemand lijdt aan dementie. De mantelzorger kan hierdoor weer op adem komen. Dagopvang kan vanuit verschillende wetten worden gefinancierd, namelijk de Wmo, Jeugdwet of de Wlz. Bij mensen die lijden aan dementie kan dagopvang ook juist verstorend werken en zorgen voor teveel prikkels. De zorg thuis laten komen is dan een betere oplossing. 


Wmo eigen bijdrage

Per 1 januari 2020 is het Wmo abonnementstarief ingegaan. Dit is een vast bedrag voor de eigen bijdrage van Wmo voorzieningen. Deze eigen bijdrage bedraagt maximaal 19 euro per maand. Het abonnementstarief is voor maatwerkvoorzieningen.


Wlz eigen bijdrage 

Dagopvang kan ook gefinancierd worden vanuit de Wet langdurige zorg. Ook hier gaat het dan om maatwerk. De indicatie verloopt via de zorgbemiddelaar van de aanbieder. Om gebruik te maken van dagopvang vanuit de Wlz is een indicatie nodig (of wordt deze aangevraagd). Er is toestemming nodig van CIZ. Het CIZ onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Iemand komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als hij of zij 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk. De bekostiging kan verlopen middels een PersoonsGebonden Budget. 


Aanwezigheidszorg (thuis)

Aanwezigheidszorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo of vanuit zorgverzekeringswet (aanvullende verzekering). Vanuit de wmo kan aanwezigheidszorg gaan om een collectieve voorziening of een maatwerkvoorziening. 

Als het gaat om een maatwerkvoorziening hebben we het over individuele begeleiding thuis. Er wordt een indicatie afgegeven door de gemeente, de Wmo-consulent of het sociaal wijkteam. De voorwaarde voor gebruiken worden vastgesteld door de gemeente. Voor de eigen bijdrage geldt het Wmo abonnementstarief.

Vanuit de Zvw kan het gaan om twee soorten voorzieningen: vervangende zorg door een vrijwilligers aan huis of een collectieve voorziening. Bij vervangende zorg door een vrijwilliger loop de indicatie via de aanbieder en er is toestemming nodig van de zorgverzekeraar. Er zijn meestal geen extra kosten aan verbonden aangezien er gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. 


Logeeropvang

Bij deze vorm van respijtzorg blijft u zelf thuis en wordt uw partner tijdelijk elders ondergebracht. Wanneer iemand gebruik maakt van logeeropvang kan dit vanuit vier verschillende wetten worden gefinancierd: de Wmo, Zvw, Wlz en jeugdwet. .

Logeeropvang kan ook een maatwerkvoorziening zijn. Er wordt een indicatie afgegeven door de gemeente, de Wmo-consulent of het sociaal wijkteam. De voorwaarde voor gebruiken worden vastgesteld door de gemeente. Voor de eigen bijdrage geldt het Wmo abonnementstarief.

Vanuit de Wlz wordt logeerzorg gefinancierd. Ook hier loopt de indicatie via de zorgbemiddelaar van de aanbieder en is toestemming nodig CIZ. Iemand komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als hij of zij 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk en er is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.