Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Gewaarborgde hulp PGB wordt afgeschaft

Gewaarborgde hulp PGB; Indien zorgvragers thuis zorg ontvangen middels een PersoonsGebonden Budget en een WLZ indicatie hebben die hoger of gelijk is aan Zorgprofiel VV05 dan is het aanstellen van een Gewaarborgde hulp verplicht. Hier gaat echter verandering in komen. De Gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft per 1 juli van dit jaar.

 Dat heeft het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onlangs besloten. Dit om beter aan te sluiten op de regels over vertegenwoordiging uit het Burgerlijk Wetboek. Voor nieuwe aanvragers van een pgb is het vanaf 10 juni 2024 niet meer mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen. Voor bestaande budgethouders stopt uiterlijk 1 juli 2028 de gewaarborgde hulp. De bestaande gewaarborgde hulpen blijven echter bestaan.

Gewaarborgde hulp PGB

Particuliere zorg inkopen | Gewaarborgde hulp PGB

Deze maatregel heeft geen invloed voor de hoogte van het budget. Met een PGB kunnen mensen hun eigen particuliere thuiszorg inkopen. Iemand met een pgb (een budgethouder) mag het pgb zelf beheren als hij/zij daartoe in staat is. De budgethouder moet dan handelingsbevoegd en pgb-vaardig zijn. Handelingsbevoegd betekent dat je zelfstandig financiële handelingen mag uitvoeren. Indien er sprake is van dementiezorg geïndiceerd in ZZP VV05 of hoger worden mensen geacht niet meer zelf een administratie te kunnen voeren. In principe is iemand van 18 jaar of ouder volgens de wet handelingsbevoegd. Soms is iemand daar niet toe in staat. De rechter kan dan een wettelijk vertegenwoordiger, mentor, bewindvoerder of curator aanwijzen. Dan mag hij/zij het pgb niet zelf beheren. Als iemand wel zelf financiële handelingen mag uitvoeren, dan wordt hij/zij nog getoetst op de pgb-vaardigheid.

Er zijn drie soorten wettelijke vertegenwoordiging: mentor, bewindvoerder of curator. Bij minderjarigen zijn de ouders of een voogd de wettelijk vertegenwoordiger. Een gevolmachtigde kan worden gemachtigd tot het uitvoeren van bepaalde handelingen of een algehele volmacht wordt verleend.

Vertegenwoordiger PGB

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een handelingsbevoegde budgethouder en een budgethouder die handelingsonbevoegd is.

Een handelingsbevoegde budgethouder die zelf zijn eigen pgb wil beheren, wordt getoetst op pgb-vaardigheid. Dit wordt gedaan door het zorgkantoor. Hiervoor is landelijk een korte toets ontwikkeld. Als een budgethouder pgb-vaardig is, dan kan de budgethouder het pgb zelf beheren. De budgethouder kan ook iemand anders machtigen. Is iemand niet pgb-vaardig, dan kan de budgethouder iemand machtigen die het pgb namens hem/haar beheert. Dit kan met het landelijke formulier dat begin 2024 door het zorgkantoor wordt verstrekt.

Is de budgethouder handelingsonbevoegd, dan beheert een door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger of iemand die met een notarieel volmacht is aangewezen het pgb. Met de wettelijk vertegenwoordiger of notarieel gevolmachtigde vindt ook het Bewuste Keuze Gesprek plaats en diegene wordt getoetst op pgb-vaardigheid.

Gewaarborgde hulp PGB na 1 juli 2024

Mensen die al een Gewaarborgde hulp PGB hebben en die gebruikmaken van een gewaarborgde hulp worden de komende periode door hun zorgkantoor geïnformeerd. Voor budgethouders die geen gewaarborgde hulp PGB hebben, verandert er niks.