Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Zorgwetten ouderenzorg;
Wlz, WMO en ZvW, de drie zorgwetten uitgelegd. 

Zorgwetten ouderenzorg

Zorgwetten in de ouderenzorg

 In Nederland zijn momenteel drie Zorgwetten ouderenzorg relevant voor de ouderenzorg thuis; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de ZorgverzekeringsWet (ZvW). Veel is er nog onduidelijk voor zorgvragers die niet weten onder welke wet ze ( gaan ) vallen. De relevantie van de juiste wetgeving is afhankelijk van de zorgzwaarte, deze wordt echter pas bekend nadat een indicatie is gesteld. Zorgprofessionals kunnen inschatten welke zorgvrager onder welke wet zou kunnen vallen. Daarnaast is het van belang om te weten of de zorgvraag langdurig is ( chronisch ), ter revalidatie of nodig is in de ( palliatief ) terminale fase. Wat houden deze Zorgwetten ouderenzorg nou in? 

Zorgwetten ouderenzorg 

Thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet richt zich op zorg voor mensen die chronische zorg nodig hebben, thuis of in een zorginstelling. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet er dus sprake zijn van een langdurige zorgbehoefte. 

Ten eerste zijn er in Nederland twee manieren waarop zorg kan worden ingezet; reguliere thuiszorg als Zorg In Natura (ZIN) of particuliere thuiszorg vergoed door een Persoonsgebonden Budget (PGB)  Als u kiest voor Zorg In Natura ( ZIN ) zult u de indicatie voor zorg die er is gesteld waarschijnlijk nooit zien. De zorginstelling verkrijgt een budget, de zorgvrager krijgt de zorg verleend. U betaalt alleen een eigen bijdrage.  

Anders is dit als u zelf uw particuliere thuiszorg wilt organiseren. U krijgt de gestelde indicatie thuis gestuurd, op verzoek. Deze indicatie kunt u laten omzetten naar een PGB. U kunt daarvoor zelf uw zorg inzetten en met dit budget inkopen. Het voordeel van particuliere thuiszorg is de keuzevrijheid die u heeft om te bepalen wie de zorg gaat verlenen, op welke tijden en op welke dagen. Daarnaast past particuliere thuiszorg zich aan op de wensen van de zorgvrager en kan zorg inegzet worden vanaf 4 uur aaneengesloten tot een 24 uurs continue 1 op 1 verzorging thuis. 

De indicatie die de zorgvrager verkrijgt voor zorg is onderverdeeld in zorgzwaarte, oftewel de behoefte aan zorg. Aan de verschillende zorgzwaarte/ zorgprofielen zijn verschillende consequenties verbonden.

Hoe vraagt u Wlz-zorg aan?

Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U, uw vertegenwoordiger of uw zorgaanbieder kan een indicatie aanvragen bij het CIZ. 

Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • U heeft een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), en/of een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Dit wordt de grondslag genoemd.
  • ​Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
  • U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstige (gezondheids)problemen te voorkomen is alleen nodig als u niet (altijd) zelf op tijd hulp kunt oproepen. 

  • 24 uurszorg kan nodig zijn vanwege ernstig valgevaar
  • Er is sprake van zorgbehoefte op onplanbare zorgmomenten als toiletgang 
  • Vanwege een psychogeriatrische aandoening als dementie is er een ernstig zelfzorgtekort gedurende de gehele dag en nacht

Zorgwetten ouderenzorg

Zorgwetten ouderenzorg

Thuiszorg vanuit de ZorgverzekeringsWet (ZvW)

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een PGB. U vraagt het PGB aan bij uw zorgverzekeraar.  Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner van het Verpleeg Collectief die met u bekijkt of het PGB goed bij u past. 

Indien u zorg thuis wilt ontvangen en u wilt hiervoor particuliere zorg inschakelen dan kunt u een beroep doet op een PGB voor wijkverpleging. Dit PGB komt vanuit de zorgverzekeraar. Een wijkverpleegkundige, minimaal niveau 6 ( voorheen niveau 5 ) kan de benodigde zorg indiceren.

 

Thuiszorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Mensen met een ziekte of beperking en ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is de taak van de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. 

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten;