Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is het keukentafelgesprek?


Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van thuiszorg en ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo 2015. Dat betekent dat u een gesprek krijgt, het keukentafelgesprek, met uw gemeente of met het wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit heet: het keukentafelgesprek. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

Het gaat hierbij niet om verpleegkundige thuiszorg, maar om hulp en voorzieningen in huis of omgeving om zelfredzaam te zijn en mee te kunnen doen aan de samenleving. Dit heet Begeleiding Individueel, hiervan kan sprake zijn indien een zorgvrager hulp nodig heeft vanwege dementie.

Het is een persoonlijke gesprek dat u voert met een medewerker van de gemeente op het moment dat u ondersteuning nodig heeft om thuis te blijven wonen. Het woord keukentafelgesprek duidt op de korte lijntjes voor de zorg op maat tussen zorgvrager en de gemeente. De vergoeding of ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om een gesprek te kunnen voeren, moet u of een naaste een melding hebben gedaan bij de gemeente.

Nadat u een melding hebt gedaan, neemt de gemeente contact met u op voor het plannen van een gesprek. Het kan ook zijn dat de gemeente uit zichzelf contact met u opneemt voor een gesprek. Bijvoorbeeld omdat iemand een melding heeft gedaan voor u (bijvoorbeeld een naaste, of de huisarts). Of omdat uw indicatie binnenkort verloopt en de gemeente graag een herindicatie wil doen.

 

keukentafelgesprek

De wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen

Als u zelfstandig woont en u merkt dat er in het dagelijks leven zaken zijn waar u hulp bij nodig heeft kan ondersteuning een uitkomst bieden. Het kan zijn dat het niet lukt om uzelf in en rondom uw woning te verplaatsen. Of het lukt niet meer om zelf het volledige huishouden te doen, of als u vindt het moeilijk om zelf uw dagindeling te bepalen. U kunt dan aanspraak maken op ondersteuning door de gemeente.

In het gesprek wordt ook gekeken naar wat u nog zelf kunt. Ook wordt er gekeken naar hulp vanuit uw omgeving. Zijn er creatieve oplossingen te bedenken? Doel van het gesprek is om er samen uit te komen, op basis van écht maatwerk: als er een voorziening nodig is bijvoorbeeld woningaanpassing, hulp in de huishouding of Begeleiding Individueel dan moet die er ook komen.
 

De procedure van het keukentafelgesprek

 

 • De gemeente bevestigt de melding en wijst op de mogelijkheid van gratis cliëntondersteuning.
   
 • Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek.
   
 • De gemeente gaat in gesprek met de betrokken zorgvrager en zijn / haar ondersteuner en/of mantelzorger.
   
 • Daarbij komt ook de mogelijkheid van een PersoonsGebonden Budget (PGB)  aan de orde.
   
 • De gemeente verstrekt een verslag van het gesprek. Dit verslag dient uiterlijk binnen zes weken na de melding gereed te zijn. Na het gesprek volgen meer stappen.
   
 • De cliënt vraagt, indien nodig, de (gewenste) maatwerkvoorziening aan.
   
 • Het college van Burgemeester en Wethouders neemt binnen twee weken een beslissing op die aanvraag.
   
 • Indien de cliënt het niet eens is met de beslissing, dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar en beroep.


 

Tips voor het gesprek

 • Bestudeer het verslag van het gesprek dat u krijgt grondig met uw ondersteuner: klopt het wat er staat of mist u bepaalde zaken?
 • Bekijk vooral ook of oplossingen helder zijn beschreven en of dit passend is voor uw ondersteuningsbehoefte.
 • Indien u commentaar heeft stuur dit per brief of per e-mail aan de gemeente en vraag om een bevestiging van ontvangst.
 • Mocht u er wat betreft het verslag niet uitkomen met de gemeente, vraag dan om een tweede gesprek.

 

Aanvraag voor Zorg op maat

Na het verslag van de Gemeente met de geboden oplossingen kunt u een aanvraag doen voor een maatwerkvoorziening.

 • Bespreek met uw ondersteuner of u een maatwerkvoorziening wilt aanvragen en zo ja, welke.
 • Stel de aanvraag op en stuur deze (met een kopie van uw identiteitsbewijs) op aan het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente.
 • Verwijs daarbij naar het verslag van het gesprek.
 • Let erop dat uw aanvraag goed aansluit bij uw eventuele persoonlijke plan en het verslag van het gesprek (‘rode draad’).

 

Beschikking van de gemeente; keukentafelgesprek

Het besluit van de gemeente over het al dan niet toekennen van de individuele maatwerkvoorziening wordt u schriftelijk toegestuurd binnen twee weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen. Dit document wordt ook wel beschikking genoemd. Bestudeer de beschikking goed, samen met uw ondersteuner.

Meer informatie over het Individuele Begeleiding en hulp bij dementie