Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wet Langdurige Zorg; chronische gezondheidszorg. 

De Wet Langdurige Zorg (W.L.Z.) is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet voorziet in de onverzekerbare chronische gezondheidszorg. Onder chronische zorg wordt verstaan een zorgbehoefte die gedurende de periode van minimaal 1 jaar nodig zal zijn. 

De wet vervangt de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit 1968. De invoering van de WLZ per 1 januari 2015 kwam voort uit het voornemen van de overheid de  toenemende kosten van de gezondheidszorg te reduceren. Hiervoor zijn bezuinigingen doorgevoerd. Een andere reden was het verhogen van de kwaliteit van zorg door het organiseren van de zorg dichter bij de zorgvrager. Op deze manier wil de overheid meer zorg op maat bieden. (Rijksoverheid, 2015)

Het gevolg is een decentralisatie van de financiering en organisatie van thuiszorg. Deze decentralisatie heeft tot gevolg gehad dat zorgvragers zich voor indicatie en financiering van thuiszorg moeten wenden tot meerdere instanties afhankelijk van de zorgzwaarte. Concreet houdt deze decentralisatie in dat zwaardere zorg, vanaf Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging 5 (ZZP vv05) en hoger, wordt georganiseerd vanuit de W.L.Z. Zorgvragers met een zorgbehoefte die lager is kunnen zich voor zorg wenden tot de eigen gemeente (Min.v.V.W.S., 2015) of de zorgverzekeraar. De afbeelding hieronder toont een schematische weergave van de financiering van chronische zorg. 
 

wet langdurige zorgAlle zorgvragers die zijn geïndiceerd voor zorg hebben de keuze tussen Zorg In Natura of zorg gefinancierd door een PGB.

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief verlenen geen Zorg In Natura ( ZIN ), maar particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg kan worden ingekocht met een PersoonsGebonden Budget (PGB). Zorgvragers met een PGB kunnen zelf bepalen wie hun zorgaanbieder wordt. Deze zorgaanbieder wordt door de zorgvrager rechtstreeks betaalt. Voor het PGB geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is te vinden op de website van het cak, www.hetcak.nl. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule waarmee u kunt uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor zorg zal zijn. 
Cliënten die de zorg inkopen bij zorgverleners verbonden aan het Verpleeg Collectief kunnen het PGB aanvragen bij de rijksoverheid, zorgverzekeraar of gemeente. Bij welke instantie de zorgvrager een PGB kan aanvragen is afhankelijk van de zorgzwaarte ( zie afbeelding hieronder) De uitbetaling vanuit het PGB gebeurt sinds 1 januari 2015 via trekkingsrecht door de Sociale Verzekerings- Bank ( SVB ) De SVB beheert het PGB voor budgethouders en betaalt de zorgverleners rechtstreeks uit in opdracht van de budgethouder. 
 

Indicaties thuiszorg, Indiceren thuiszorg, Wet langdurige zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ ) stelt de indicatie van de zorgbehoefte voor de Wet Langdurige Zorg. Dit wordt gedaan aan de hand van de Indicatiewijzer. Zorgvragers kunnen een indicatie verkrijgen op basis van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke handicap.  

Zorg vergoed vanuit de WMO wordt geindiceerd door de Gemeente, zorg vergoed door de zorgverzekeraar wordt geindiceerd door de wijkverpleegkundige, HBO-V, niveau 6. 

Meer informatie over het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget klik hier.