Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wet Langdurige Zorg; chronische gezondheidszorg. 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een belangrijke pijler van het Nederlandse zorgstelsel en heeft tot doel ervoor te zorgen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben, de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Deze wet is van toepassing op personen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het doel van de Wlz is om ervoor te zorgen dat deze mensen toegang hebben tot de noodzakelijke zorg en ondersteuning, zodat ze een waardig en zelfstandig leven kunnen leiden.

De Wlz voorziet in een breed scala aan langdurige zorgdiensten, waaronder verblijf in een zorginstelling, thuiszorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen met een langdurige zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De Wlz is bedoeld om een vangnet te bieden voor diegenen die niet in staat zijn om zelfstandig de benodigde zorg en ondersteuning te regelen of te betalen. Het is een sociale voorziening die ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot de zorg die hij of zij nodig heeft, ongeacht zijn of haar financiële situatie. 

Belangrijke bepalingen en doelstellingen van de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg heeft verschillende belangrijke bepalingen en doelstellingen die de basis vormen voor het verstrekken van langdurige zorg in Nederland. Een van de belangrijkste doelstellingen is het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Dit betekent dat de zorg die wordt verleend onder de Wlz voldoet aan bepaalde normen en dat er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar zijn om aan de zorgvraag te voldoen. Daarnaast streeft de Wlz naar een integrale benadering van zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van de individuele zorgvrager.

Een andere belangrijke bepaling van de Wlz is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende betrokken partijen. Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om de zorg op een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte manier te verlenen, in overeenstemming met de geldende richtlijnen en standaarden

Eisen voor langdurige zorg onder de Wet langdurige zorg

Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg onder de Wet langdurige zorg, moeten bepaalde eisen worden vervuld. Allereerst moet er sprake zijn van een blijvende behoefte aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening. Daarnaast moet de zorgvrager in Nederland wonen en een geldige verblijfsstatus hebben. Tot slot moet er een indicatie zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waaruit blijkt dat de zorgvrager voldoet aan de criteria voor langdurige zorg. 

Soorten langdurige zorg die onder de Wet langdurige zorg vallen

De Wet langdurige zorg dekt verschillende soorten langdurige zorg, afhankelijk van de behoeften en situatie van de zorgvrager. Een van de belangrijkste vormen van zorg die onder de Wlz vallen, is verblijf in een zorginstelling. Dit kan bijvoorbeeld een verpleeghuis, verzorgingshuis of gehandicapteninstelling zijn. Daarnaast omvat de Wlz ook particuliere thuiszorg, waarbij de zorgvrager zorg en ondersteuning ontvangt in zijn of haar eigen woning. Deze zorg in onderverdeeld in persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Het type zorg dat de zorgvrager ontvangt, wordt bepaald op basis van zijn of haar individuele zorgbehoefte en de indicatie die is afgegeven door het CIZ. Het doel is om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van de zorgvrager, zodat hij of zij de juiste zorg ontvangt op het juiste moment en op de juiste plaats.

Hoe u langdurige zorg kunt aanvragen onder de Wet langdurige zorg

Het aanvragen van langdurige zorg onder de Wet langdurige zorg kan een complex proces zijn, maar met de juiste informatie en begeleiding kunt u ervoor zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Om te beginnen moet u contact opnemen met het CIZ en een aanvraag indienen voor een indicatie. Het CIZ zal uw zorgbehoefte beoordelen en bepalen of u in aanmerking komt voor langdurige zorg onder de Wlz. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een indicatiebesluit waarin staat welke zorg u kunt ontvangen en onder welke voorwaarden.

Nadat u een indicatie heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van de benodigde zorg en het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte zorginstelling of thuiszorgorganisatie en u informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van de zorg die u kunt ontvangen

Voordelen en dekking van de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg biedt verschillende voordelen en dekking voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Een van de belangrijkste voordelen is de garantie op de juiste zorg en ondersteuning. Onder de Wlz heeft u recht op de zorg die u nodig heeft, ongeacht uw financiële situatie. Daarnaast zijn de kosten voor langdurige zorg onder de Wlz inkomensafhankelijk, wat betekent dat u alleen een eigen bijdrage betaalt op basis van uw inkomen en vermogen.

Naast de dekking van de zorgkosten biedt de Wlz ook andere voordelen, zoals het recht op een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb heeft u de vrijheid om zelf uw zorgaanbieder te kiezen en de zorg te regelen die het beste bij uw behoeften past. Daarnaast heeft u onder de Wlz recht op cliëntondersteuning, waarbij een onafhankelijke cliëntondersteuner u helpt bij het regelen van de zorg en het maken van keuzes die in uw belang zijn

Veelvoorkomende misvattingen over de Wet langdurige zorg

Er bestaan verschillende misvattingen en onduidelijkheden over de Wet langdurige zorg. Een veelvoorkomende misvatting is bijvoorbeeld dat de Wlz alleen van toepassing is op ouderen. In werkelijkheid is de Wlz bedoeld voor mensen van alle leeftijden die langdurige zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening. Een andere misvatting is dat de Wlz alleen van toepassing is op mensen met een laag inkomen. In werkelijkheid is de Wlz inkomensafhankelijk, wat betekent dat de eigen bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen en vermogen van de zorgvrager.

Het is belangrijk om deze misvattingen uit de weg te ruimen en de feiten over de Wlz duidelijk te communiceren, zodat mensen die langdurige zorg nodig hebben, op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden.

 

Planning van langdurige zorg en financiële overwegingen

Het plannen van langdurige zorg en het maken van financiële overwegingen kan een uitdagende taak zijn. Het is belangrijk om te begrijpen welke zorg u nodig heeft en welke kosten daaraan verbonden zijn. Daarnaast moet u rekening houden met uw persoonlijke financiële situatie en de mogelijkheden voor financiering van langdurige zorg, zoals de eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget en eventuele aanvullende verzekeringen.

Het is ook belangrijk om na te denken over uw toekomstige zorgbehoeften en de mogelijkheden voor het regelen van langdurige zorg op de lange termijn. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u een zorgvolmacht opstelt, waarin u een vertegenwoordiger aanwijst die namens u beslissingen kan nemen over uw zorg en welzijn. Het is ook verstandig om na te denken over het opstellen van een zorgplan waarin uw wensen en voorkeuren met betrekking tot langdurige zorg worden vastgelegd

De Wet Langdurige Zorg (W.L.Z.) is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet voorziet in de onverzekerbare chronische gezondheidszorg. Onder chronische zorg wordt verstaan een zorgbehoefte die gedurende de periode van minimaal 1 jaar nodig zal zijn. De wet vervangt de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit 1968. De invoering van de WLZ per 1 januari 2015 kwam voort uit het voornemen van de overheid de  toenemende kosten van de gezondheidszorg te reduceren. Hiervoor zijn bezuinigingen doorgevoerd. Een andere reden was het verhogen van de kwaliteit van zorg door het organiseren van de zorg dichter bij de zorgvrager. Op deze manier wil de overheid meer zorg op maat bieden. (Rijksoverheid, 2015)


Het gevolg is een decentralisatie van de financiering en organisatie van thuiszorg. Deze decentralisatie heeft tot gevolg gehad dat zorgvragers zich voor indicatie en financiering van thuiszorg moeten wenden tot meerdere instanties afhankelijk van de zorgzwaarte. Concreet houdt deze decentralisatie in dat zwaardere zorg, vanaf Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging 5 (ZZP vv05) en hoger, wordt georganiseerd vanuit de W.L.Z. Zorgvragers met een zorgbehoefte die lager is kunnen zich voor zorg wenden tot de eigen gemeente (Min.v.V.W.S., 2015) of de zorgverzekeraar. De afbeelding hieronder toont een schematische weergave van de financiering van chronische zorg. 
 

wet langdurige zorgAlle zorgvragers die zijn geïndiceerd voor zorg hebben de keuze tussen Zorg In Natura of zorg gefinancierd door een PGB.

De zorgverleners van het Verpleeg Collectief verlenen geen Zorg In Natura ( ZIN ), maar particuliere thuiszorg. Particuliere thuiszorg kan worden ingekocht met een PersoonsGebonden Budget (PGB). Zorgvragers met een PGB kunnen zelf bepalen wie hun zorgaanbieder wordt. Deze zorgaanbieder wordt door de zorgvrager rechtstreeks betaalt. Voor het PGB geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is te vinden op de website van het cak, www.hetcak.nl. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule waarmee u kunt uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor zorg zal zijn. 
Cliënten die de zorg inkopen bij zorgverleners verbonden aan het Verpleeg Collectief kunnen het PGB aanvragen bij de rijksoverheid, zorgverzekeraar of gemeente. Bij welke instantie de zorgvrager een PGB kan aanvragen is afhankelijk van de zorgzwaarte ( zie afbeelding hieronder) De uitbetaling vanuit het PGB gebeurt sinds 1 januari 2015 via trekkingsrecht door de Sociale Verzekerings- Bank ( SVB ) De SVB beheert het PGB voor budgethouders en betaalt de zorgverleners rechtstreeks uit in opdracht van de budgethouder. 
 

Indicaties thuiszorg, Indiceren thuiszorg, Wet langdurige zorg

Het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ ) stelt de indicatie van de zorgbehoefte voor de Wet Langdurige Zorg. Dit wordt gedaan aan de hand van de Indicatiewijzer. Zorgvragers kunnen een indicatie verkrijgen op basis van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke handicap.  

Zorg vergoed vanuit de WMO wordt geindiceerd door de Gemeente, zorg vergoed door de zorgverzekeraar wordt geindiceerd door de wijkverpleegkundige, HBO-V, niveau 6. 

Meer informatie over het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget klik hier.