Neem gerust contact met ons op om thuis
met u de mogelijkheden door te nemen.

Wat is een crisisopname

Wat is een crisisopname en wat zijn de alternatieven ? 

Wat is een crisisopname? Een opname in een zorginstelling kan plaatsvinden indien er sprake is van een crisissituatie thuis. Deze crisissituatie kan verschillende oorzaken hebben. Wel duidelijk is dat de situatie thuis onhoudbaar is en er sprake is van een gevaar voor de gezondheid van de zorgvrager zelf of zijn / haar omgeving. Het kan zijn dat de crisis er al enige tijd ‘aan zat te komen’, maar het kan ook zijn dat er door een plotselinge gebeurtenis een crisissituatie is ontstaan.

Onder crisissituaties waar onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is, wordt verstaan:
 

  • Een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een zorgvrager in de thuissituatie of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg) waardoor deze plotseling niet meer zonder thuiszorg kan.  

 

De Crisiszorg valt onder de Wet langdurige zorg en is altijd tijdelijk. Er zal binnen enkele weken moeten worden gezocht naar een langdurige oplossing voor de crisissituatie.

Het kan zijn dat een situatie thuis uit de hand loopt waardoor direct opname in een zorginstelling noodzakelijk is. In dat geval kan er aanspraak zijn op Wlz-spoedopname.

 

Waar kunt u crisiszorg krijgen?

Omdat crisiszorg een specifieke vorm van zorg is, is deze niet bij alle zorgaanbieders beschikbaar. U wordt wanneer mogelijk binnen de regio op een crisisplek opgenomen bij een speciaal daarvoor aangewezen zorgaanbieder. Het kan soms voorkomen dat in de regio alle crisisplekken bezet zijn met cliënten.

U wordt dan opgenomen buiten de regio. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan aanmelding voor opname in te stemmen met opname bij een andere zorgaanbieder van voorkeur en eventuele opname buiten de regio. Bij een crisisopname is er sprake van een gevaar voor de eigen gezondheid of van die van anderen, een opname is dan een gedwongen opname.

 

Wat is een crisisopname? Crisiszorg is altijd tijdelijk

Een spoedopname is altijd tijdelijk. Een opname duurt doorgaans maximaal 14 dagen . Deze periode is in uitzonderlijke gevallen maximaal 1x te verlengen. Het zorgkantoor beoordeelt dit. Na de periode van opname moet de cliënt de crisisplek verlaten, bijvoorbeeld door terug te keren naar huis of door te stromen naar een andere reguliere opname plek bij dezelfde of een andere zorgaanbieder.

Na de opname (zowel binnen als buiten de regio) wordt onderzocht welke vervolgzorg nodig is en welke wensen er zijn.  Indien men terug wil naar het eigen huis in verpleeghuis vervangende 24 uurszorg in te zetten.  Een spoedname is niet bedoeld om versneld opgenomen te worden op een locatie van voorkeur. 

 

Wat is een crisisopname en wanneer is er kans op het ontstaan van een crisissituatie?

  • De belangrijkste mantelzorger (partner, familielid) acuut is uitgevallen of acuut dreigt uit te vallen.
  • Gevaarlijke situaties door zelfzorgtekort, valgevaar of dementie, voorbeelden dwalen bij dementie, agressief gedrag, ernstige verwaarlozing en dergelijke.
  • Het directe gevolgen heeft voor uw gezondheid als u niet de zorg krijgt die u nodig heeft.
  • U plotseling lichamelijke beperkingen heeft gekregen (bijvoorbeeld na een val) waardoor u behoefte heeft aan zorg die niet door reguliere thuiszorg of mantelzorg opgevangen kan worden.

 

Crisisopvang bij dementie

In veel situaties waarin er sprake is van dementie zorgt de partner, zoon of dochter of bekende ervoor dat zaken worden geregeld voor de persoon die lijdt aan dementie. Indien deze mantelzorg plotseling uitvalt doordat de 'goede' partner plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis of zelf overbelast is ontstaat er voor degene die thuis een crisissituatie. Deze crisis kan hieruit bestaan dat de persoon die lijdt aan dementie zichzelf niet meer verzorgd, gaat dwalen, het dag - en nachtritme om gaat draaien. Er ontstaat dus een onwenselijke situatie. Een spoedopname of 24 uurs thuiszorg kan dan uitkomst bieden. 

 

Hoe regelt u crisisopvang?

Vanaf 1 januari 2015 zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor het regelen van crisiszorg voor cliënten met een Wlz-indicatie. Bijvoorbeeld voor mensen die ondanks hun verpleeghuis / 24 uurszorg indicatie thuis wonen met een PGB.  Wanneer de verwachting is dat de cliënt in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie is het mogelijk dat de cliënt zonder Wlz-indicatie wordt opgenomen onder de crisiszorgregeling. De indicatie moet binnen twee weken, met terugwerkende kracht vanaf de opnamedatum, worden afgegeven, anders kan de zorg niet uit de Wlz worden betaald. Cliënten zonder Wlz-indicatie (en waarvan het ook niet de verwachting is dat zij een Wlz-indicatie krijgen) vallen dus buiten de opname via het zorgkantoor. Indien deze cliënten snel moeten worden opgenomen, zijn gemeenten of zorgverzekeraars verantwoordelijk.

Neem voor een opname altijd contact op met de eigen huisarts of casemanager dementie.